Ukradli vám identitu? Duševné vlastníctvo je vecou, ktorú by mali gastronómovia riešiť

 Ukradli vám identitu? Duševné vlastníctvo je vecou, ktorú by mali gastronómovia riešiť

 

V prieskume, ktorý sme si urobili vyplynulo, že na Slovensku je mnoho gastro prevádzok, ktoré používajú rovnaké názvy. Rozlišuje ich len región v ktorom podnikajú, či stvárnenie loga. Mnohí majitelia to neriešia a pritom by mali.  Na čo si treba dať pri konkurencii pozor a na čo máte pri zneužití duševného vlastníctva právo? 

Už dávno neplatí, že hodnotu firiem tvoria len budovy, pozemky, výrobné stroje či šikovní zamestnanci. V dobe extrémnej konkurencie sú si firmy z rovnakej brandže natoľko podobné, že ich bežný spotrebiteľ rozpozná len podľa loga, názvu či špecifických znakov, akými sú farba, zariadenie či poháre. Laicky povedané ide o maličkosti, ktoré tvoria dušu firmy, ktorú je možné ochrániť napríklad prostredníctvom ochranných známok. Tá firme chráni značku, ale v istej miere aj know-how a investície. Spolu s ochrannou známkou je tak firma oprávnená používať značku ®. Tá je u nás chránená zápisom na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV SR). Skúsenosti advokátov potvrdzujú, že hlavne začínajúci podnikatelia, ktorí majú sľubné nápady a neskôr úspech u zákazníkov, na ochrannú známku zabúdajú. Táto maličkosť ich môže stať v budúcnosti značnú časť tržieb. Prečo?

 

zrnko-zlatezrnko-kavickarisk-kavickari

Ochranná známka a podnik v konkurze

incuple-barista-kava

Dobré správy - pomoc sa navyšuje. Aké sú podmienky?

Čítať viac >

V januári bola v ekonomických médiách zverejnená informácia, že spoločnosť, ktorá vlastní značku siete pizzérií Pizza Mizza je v konkurze. V rámci konkurzu správca konkurznej podstaty „rozpredáva“ majetok spoločnosti a uspokojuje pohľadávky veriteľov v poradí, v akom boli zaregistrované. A keďže Pizza Mizza ochrannú známku registrovanú má, a dokonca v roku 2011 expandovala formou franšízy aj do ČR, môže svoje meno, napríklad, odpredať a tak splatiť viac svojich dlžôb. Má to však svoje pravidlá. „Ak sa spoločnosť rozhodne pred svojim vstupom do konkurzu predať ochrannú známku, určite je potrebné stanoviť jej reálnu trhovú cenu, ideálne formou znaleckého posudku,“ upozorňuje Eva Nemšáková a dodáva: „V opačnom prípade totiž v ďalšom konkurznom konaní jej nadobúdateľovi hrozí, že konkurzný správca voči nemu podá žalobu z dôvodu odporovateľného právneho úkonu, teda predaja majetku za nižšiu ako trhovú cenu. Nový majiteľ ochrannej známky sa potom bude musieť brániť v súdnom konaní s neistým výsledkom. Zároveň môže hroziť, že bude zo strany niektorého z veriteľov spoločnosti podaný podnet na začatie trestného stíhania za uprednostnenie iného veriteľa. Takúto transakciu je preto určite potrebné pred jej realizáciou dôkladne zvážiť a urobiť všetky kroky k tomu, aby prevod ochrannej známky prebehol bez komplikácií nielen pre pôvodného vlastníka, ale aj nového majiteľa.“  Je to síce trocha extrémna situácia, do ktorej sa môže gastropodnik dostať. No momentálne dopady pandémie nám denne prinášajú aj takéto príklady z praxe a podnikov v ťažkostiach, najmä v gastrosektore, žiaľ pribúda.

 

vyberova-kava-rodinna-praziaren-incuple

Čo Vám poskytuje ochranná známka?

Ochranná známka má niekoľko funkcií:

  1. Zamedziť klamlivému označovaniu a napodobňovaniu tovaru alebo služieb pochádzajúcich od určitého výrobcu a umožniť spotrebiteľom odlíšiť tovary a služby jednotlivých podnikateľov. To znamená, že ochranná známka má zabezpečiť, aby sa iný podnikateľ- špekulant nepriživoval na názve alebo logu firmy, ktorá s nápadom prišla, respektíve aby spotrebiteľ na trhu nebol uvedený do omylu ohľadne pôvodu kupovaných tovarov a služieb.
  2. Okrem toho má ochranná známka v súčasnosti zmysel pri budovaní takzvaného brand image, teda rozpoznateľnosti značky a dobrého mena v očiach spotrebiteľa. Dobré meno firmy znamená, že sa jej otvárajú dvere aj k takým možnostiam, ako ľahšie a lacnejšie financovať svoj biznis cez bankový úver, ktorý je zabezpečený napríklad ochrannou známkou.

“Vo všeobecnosti by som o zápise ochrannej známky prípadne iných práv duševného vlastníctva uvažoval pri tradičných podnikateľských činnostiach s obratom rádovo v desiatkach tisíc eur, hoci v konkrétnych prípadoch môžu mať význam pre každého podnikateľa. Pri startupoch, najmä v technologickej oblasti, už na úplnom začiatku podnikania. Opomenutie v danom smere môže mať pre takéto firmy neskôr fatálne následky”,  upozorňuje Miroslav Šperka advokát a partner konzultačnej spoločnosti V4 Group, ktorá sa špecializuje aj na právo duševného vlastníctva.

 

Môžete prísť o meno

Presne to sa stalo bratislavskému domácemu mini pivovaru a reštaurácii, ktorý dnes nesie meno Brewer. Do roku 2019 ste ho však poznali ako Spilka. „Na základe zakúpenia ochrannej známky SPILKA iným podnikateľským subjektom, sme boli nútení premenovať názov pivovaru na Pivovar Brewer. Zo SPILKY na BREWER meníme len meno, nie kvalitu,“ uviedlo vedenie pivovaru v tom čase na svojej sociálnej sieti. Ešte v októbri 2017 si ochrannú známku „SPILKA“ nechala na Slovensku zaregistrovať spoločnosť Pivovar Svijany a k jej oficiálnemu potvrdeniu došlo 2. apríla 2019. A preto už pivovar a reštaurácia v bratislavskom Prievoze nemohla ďalej používať svoj pôvodný názov. Svijany si nechali toto spojenie zaregistrovať v spojení s pivom, pohármi aj reštauračnými službami. Bolo to predzvesťou toho, že chystajú na Slovensku niečo nové. A český pivovar skutočne v októbri 2020 pod týmto názvom, v priestoroch bývalého bratislavského pivovaru Stein, otvoril novú prevádzku.

 

čapované pivo centrálna klubovňa

Hodnota nehmotného majetku

Ochranné známky majú hodnotu zlata. Sú súčasťou nehmotného majetku spolu napríklad s patentami a know how firmy. Nehmotný majetok by si preto firmy mali chrániť ako oko v hlave. Hodnota nehmotného majetku pritom dlhodobo stúpa. Od roku 1975 po súčasnosť sa pomer hodnoty nehmotného vlastníctva zvýšil podľa šéfa ÚPV SR Matúša Medveca z úrovne 17 percent na 70 až 80 percent hodnoty firiem. V prepočte hodnota celosvetového nehmotného majetku, ktorého súčasťou sú aj ochranné známky, dnes predstavuje približne 52 biliónov dolárov. Čím je firma úspešnejšia, tým má pre ňu ochranná známka vyššiu hodnotu. “Výborné finančné ukazovatele určitej spoločnosti zvyšujú aj hodnotu ochrannej známky, ktorú v obchodnom styku používa, avšak netreba zabudnúť, že k tej hodnote môže prispievať aj veľké množstvo ďalších práv ako napríklad patenty či dizajny a faktory ako napríklad spôsob riadenia a personál či investície do reklamy,” tvrdí advokát a partner V4 Group, Miroslav Šperka. „V prípade ochrannej známky je vždy dôležité, aby bolo jasné, kto je jej vlastníkom, pre ktoré triedy ochrany je zaregistrovaná a na akom území. Podľa týchto kritérií môže potom spoločnosť uvažovať o jej trhovej hodnote a preceniť jej účtovnú hodnotu vedenú v majetku do reálnej trhovej podoby. Ochranné známky sú v súčasnosti dôležitou majetkovou hodnotou, nehmotným majetkom, ktorý nemusí mať vôbec zanedbateľnú výšku a preto napríklad i banky môžu prihliadať pri poskytovaní prevádzkových či hypotekárnych úverov pre spoločnosti práve na hodnotu ochrannej známky alebo jej skutočnú hodnotu na trhu,“ doplnila Eva Nemšáková.

 

cold-brew-káva-paddock-trencin

Ako si chrániť svoje práva?

Ochrannú známku a ideu je však potrebné postaviť na reálne dokázateľných podkladoch. Niekedy totiž ani označenie, ako napríklad Big Mac, ktoré sa nám akosi automaticky spája s najznámejším fastfoodovým reťazcom McDonald’s môže byť na súde napadnuté. Predbežne totiž, pred dvoma rokmi, stratil McDonald’s v EÚ práva na ochrannú známku Big Mac v spore s írskou značkou SuperMac’s. EUIPO zrušil práva na ochranu značky, ktorú McDonald’s získal v roku 1996. Nejde zatiaľ o právoplatné rozhodnutie, McDonald´s sa odvolal. Podľa rozsudku americká sieť rýchleho občerstvenia dostatočne nepreukázala, že značku v období piatich rokov pred začiatkom sporu v roku 2017 riadne používala. Nedokázala predložiť relevantné dôkazy o tom, kedy a v akom rozsahu sa ochranná známka používala, hoci sa Big Mac objektívne spája u mnohých spotrebiteľov s “mekáčom”. Pre súdny boj ale chýbali dôkazy a to bolo podstatné. Nehovoriac o tom, že spor trvá dodnes a teda musia obe strany vynaložiť čas a množstvo finančných prostriedkov na to, aby dokázali alebo obhájili svoje práva.  Medzi ďalšie najznámejšie „ochranné známky“ patrí Coca Cola či Pepsi, v reštauračnom biznise Kobe alebo Wagamama a medzi hotelmi napríklad Kempinski, Hilton či Sheraton, ktorých prevádzky nájdete po celom svete a aj u nás.

 

Grand Hotel Kempinski HIgh Tatras

Firmy musia byť v pozore

Pri ochrane známok by mali firmy vystupovať proaktívne aj na Slovensku. Ešte pred dvoma rokmi ÚPV SR automaticky kontroloval, či sa nové návrhy na ochrannú známku nezhodujú s už registrovanými známkami pre zhodné tovary a služby. Keď zistil zhodu, prihlášku predbežne zamietol. Takýchto prípadov boli každý rok desiatky. U nás, ale aj v Česku a iných európskych krajinách, to už nefunguje a prešlo sa na takzvaný námietkový systém. To znamená, že ochranné známky si musia podnikatelia ustrážiť sami. Ak teda nejaká konkurenčná firma podá prihlášku na zápis ochrannej známky, ÚPV SR ju zverejní vo vestníku, ktorý je vydávaný každý mesiac a zverejňovaný na internetovej stránke úradu. Od zverejnenia ochrannej známky plynie trojmesačná lehota, počas ktorej môžu byť proti jej zápisu podané námietky napríklad z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou. Ak teda chcú mať majitelia chránených označení istotu, že si nikto nezaregistruje rovnakú alebo podobnú známku, musia sústavne sledovať vestník alebo online register úradu. A to môže byť mravčia a úmorná práca. “Podstata námietkového systému spočíva v skutočnosti, že pokiaľ ide o skoršie zhodné alebo podobné práva, je na vás ako vlastníkovi respektíve na vašich právnikoch, aby cielene sledovali registre a konfliktné prihlášky napádali. Takýto monitoring je samozrejme služba, ktorá sa bežne poskytuje,” tvrdí Miroslav Šperka z konzultačnej spoločnosti V4 Group. Prechádzať vestník sa dá buď manuálne prostredníctvom internetovej databázy úradu, čo môže byť časovo zdĺhavé a nepresné, alebo prostredníctvom špecializovaného softvéru, ktorý podľa zadaných kritérií vyhľadáva potenciálne konfliktné prihlášky.

 

carovnaspajza-praca-prisalkekavy

Náklady a riziká pri registrovaní ochrannej známky

Vo vzťahu k ochranným známkam poskytuje V4 Group prostredníctvom svojej právnej sekcie V4 Legal aj služby týkajúce sa zápisu a vynucovania ochranných známok na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku. Taktiež zastupuje klientov v konaniach pred EUIPO. Advokáti pomôžu aj pri zápise novej ochrannej známky, čo môže byť pre firmy, ktoré riešia každodenné povinnosti v podnikaní, byrokraticky nepríjemný proces. Jednou z najčastejších prekážok pri registrácii ochrannej známky je chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť. Ak chce firma registrovať názov alebo logo, ktoré bez dlhšieho rozmýšľania vytvára asociáciu na tovar alebo služby inej firmy, nemusí to byť dobrý nápad. Takáto prihláška ochrannej známky môže byť nakoniec zamietnutá. Nevyhnutným krokom pred registráciu ochrannej známky je prieskum, teda rešerš skorších ochranných známok. Vo vzťahu k Slovensku je to možné v registri ÚPV SR, v registri EUIPO alebo prostredníctvom nástroja TMview, ktorý zahŕňa všetky registre krajín EÚ a aj registre mnohých ďalších krajín. Pri ochrannej známke Európskej únie, ktorá platí vo všetkých štátoch EÚ, by sa mali pred registráciou preveriť všetky národné registre členských štátov a naopak, keď si chce firma registrovať národnú známku, je potrebné preveriť aj register ochranných známok EÚ. Overiť si to síce viete vo verejne prístupných registroch, avšak je odporúčané osloviť advokáta špecializujúceho sa na danú oblasť respektíve patentového zástupcu, nakoľko ako laik môžete prehliadnuť množstvo rozhodujúcich detailov,” tvrdí advokát a partner V4 Group Miroslav Šperka. To znamená, že ak firma svojpomocne v registroch nenájde identickú ochrannú známku, to ešte neznamená, že nemôže zasahovať do iných skorších práv . “Dôkladná známková rešerš môže predstavovať, v závislosti od konkrétnych okolností relevantnej podnikateľskej činnosti, komplikovanú kombinatoriku,” upozorňuje advokát.

 

9grams

Ochranná známka v skratke

  • Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou opakovaného obnovenia. Na trhu sa dajú nájsť ochranné známky, ktoré sú udržiavané už vyše sto rokov. Jedinou podmienkou na predlžovanie platnosti ochrannej známky je povinnosť zaplatiť takzvaný obnovovací poplatok. Náklady na udržiavanie ochrannej známky nie sú extrémne vysoké a ich výška závisí od počtu krajín, na ktorom má byť ochranná známka chránená a rozsahom ochrany (počtom tried tovarov a služieb), na ktorú sa vzťahuje.
  • Úrady pre duševné vlastníctvo na celom svete používajú systém triedenia ochranných známok, ktorý spája podobné výrobky alebo služby do 45 rôznych tried. Ide o medzinárodné (niceské) triedenie tovarov a služieb. Tovary sú uvedené v triedach 1 až 34 a služby sú uvedené v triedach 35 až 45. Čím viac ochranná známka zahŕňa tried, tým vyššie sú poplatky.
  • Prihlasovateľ však môže chcieť ochranu napríklad iba v jednom alebo dvoch štátoch, k čomu mu bude stačiť aj národná prihláška, ktorá bude lacnejšia,” tvrdí Miroslav Šperka. Na Slovensku je základný poplatok 166 eur, ktorý je možný znížiť v prípade podania online, v susednom Česku 5000 českých korún do troch tried tovarov alebo služieb.

 

felka-poprad-velka-92

Ochranné známky s preplatením nákladov od EÚ

Malé a stredné podniky majú v súčasnosti možnosť dosiahnuť preplatenie určitej časti nákladov súvisiacich s podaním prihlášok napríklad aj ochrannej známky, na čo pred Vianocami upozornil ÚPV SR. Bol na to vytvorený špeciálny fond v objeme 20 miliónov eur (Ideas Powered for Busines SME Fund). O peniaze z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá pre malé a stredné podniky, čím môžu získať finančnú podporu vo forme 50 percent náhrady poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ako aj na audit v oblasti duševného vlastníctva do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

 

mlsnacava-salkakavy

 

Text: Mária Baláž Gyuránová

 

Foto: archív Kávičkári

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

Portál Kávičkári.sk vznikol v roku 2011 ako priestor pre všetkých nadšencov a milovníkov pôžitkov - dobrej kávy, jedla, zaujimavých miest a podujatí. Počas desaťročia pôsobenia priniesol stovky zauijímavých informácii, v ktorých sa rozoberala káva, slovenské pražiarne kávy, výrobcovia produktov, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácii, šéfkuchári, ale i pomoc celému segmentu HoReCa.

Zobraziť všetky články autora >

Odporúčané články