PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBSTRÁNKY A OZNAČOVANIA INZERCIE

Tieto podmienky používania webportálu a označovania inzercie (“Podmienky”) sa vzťahujú na váš vstup a
používanie webovej stránky www.kavickari.sk a jej podstránok (“Webstránka”), ktoré sú prevádzkované
spoločnosťou Bprom s. r. o., so sídlom Agátová 18, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 51
489 775, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo:
127157/B (“Bprom”, “my” alebo “nás”).
Vstupom na Webstránku potvrdzujete, že ste si prečítali Podmienky a porozumeli im, súhlasíte s nimi a
súhlasíte s tým, že budete nimi viazaní. Podmienky sú určené pre fyzické osoby aj právnické osoby.
Podmienky upravujú váš vstup na Webstránku a jej použivanie. Ak nesúhlasíte s Podmienkami alebo ich
nemôžete či nechcete dodržiavať, nesmiete pristupovať na Webstránku ani ju používať.
Aby ste mohli používať Webstránku a ste fyzická osoba, musíte mať aspoň 16 rokov a zároveň spôsobilosť na
právne úkony v rozsahu potrebnom pre vstup do právneho vzťahu s nami na základe Podmienok.

1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1.1. Obsah Webstránky a Webstránka samotná je chránená príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa
práv duševného vlastníctva, vrátane autorských práv. Nesmiete reprodukovať, distribuovať,
upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, sťahovať alebo akokoľvek upravovať žiadne
kópie materiálov dostupných na Webstránke, pokiaľ sa s majiteľom príslušných práv duševného
vlastníctva nedohodnete inak alebo pokiaľ Podmienky alebo príslušné právne predpisy výslovne
neustanovujú inak.
1.2. Všetky ochranné známky, logá, názvy produktov a obchodné mená spoločností uvedené alebo použité
na Webstránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov a nesmú sa kopírovať, napodobňovať ani
používať, vcelku ani čiastočne, bez výslovného povolenia ich príslušných vlastníkov, pokiaľ Podmienky
alebo príslušné právne predpisy výslovne neustanovujú inak.
1.3. Pokiaľ výslovne na Webstránke alebo v Podmienkach nie je uvedené inak, odkazy na akékoľvek
produkty alebo služby uvedením ich názvu, ochrannej známky, loga, výrobcu alebo dodávateľa
nepredstavujú ani nenaznačujú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie z našej strany.

2. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
2.1. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nebudeme zodpovední za žiadne komunikačné zlyhania, prerušenia, chyby, skreslenia alebo oneskorenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní Webstránky,
nech už sú akokoľvek a čímkoľvek spôsobené.
2.2. Vynaložíme primerané a rozumné úsilie na overenie presnosti akýchkoľvek informácií dostupných na
Webstránke alebo prostredníctvom Webstránky, ale neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku
akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o akékoľvek informácie sprístupnené prostredníctvom Webstránky,
hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán alebo porušenie bezpečnosti spojené s
prenosom informácií prostredníctvom Webstránky. Informácie, rady, tipy a triky zverejnené na
Webstránke nepredstavujú odborné poradenstvo. Ak sa rozhodnete nimi riadiť a spravovať, robíte tak
na vlastnú zodpovednosť a riziko.
2.3. V najväčšom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi sa Webstránka spolu so
všetkými informáciami dostupnými na alebo prostredníctvom nej poskytuje „tak, ako je“ (as is) a „ako
je k dispozícii“ (as available), bez záruk akéhokoľvek druhu. Neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani
záruku, že Webstránka alebo akékoľvek informácie dostupné na alebo prostredníctvom nej:
a) budú bezpečné alebo dostupné v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste;

b) budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné, alebo že akékoľvek vady alebo chyby
budú opravené; a
c) nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé programy či súbory.
2.4. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Webstránku používate na vlastné riziko.
2.5. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v najväčšom možnom rozsahu povolenom príslušnými
právnymi predpismi nebudete brať na zodpovednosť tretie osoby spojené či spolupracujúce so
spoločnosťou Bprom za akékoľvek a všetky škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s používaním
alebo nemožnosťou používať Webstránku, a že žiadna z tretích osôb spojených či spolupracujúcich so
spoločnosťou Bprom nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s
používaním alebo nemožnosťou používať Webstránku.

3. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

3.1. Hypertextový odkaz na Webstránku môžete zverejniť za nasledujúcich podmienok:
a) hypertextový odkaz zverejníte čestným, poctivým a zákonným spôsobom;
b) zverejnenie hypertextového odkazu nepoškodí ani nezneužije naše obchodné meno ani dobrú
povesť; a
c) bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nezverejníte hypertextový odkaz,
aby ste naznačili akúkoľvek asociáciu, schválenie alebo podporu zo strany Webstránky alebo
spoločnosti Bprom.

3.2. Webstránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Hypertextovým
odkazom môže byť časť textu, obrázok, ikona alebo grafika. Beriete na vedomie, že takéto
hypertextové odkazy môžu byť poskytované na informačné účely alebo na reklamu služieb alebo
produktov tretích strán a spoločnosť Bprom nezodpovedá za žiadnu ujmu, škodu alebo ušlý zisk, ktorý
vám môže byť spôsobený na základe alebo v súvislosti s ich používaním.
3.3. Týmto beriete na vedomie, že pri vstupe na webové stránky tretích strán prostredníctvom
hypertextového odkazu na Webstránke tak robíte na vlastné riziko a v súlade s podmienkami
používania týchto webových stránok. Nemôžeme podporiť, schváliť ani zaručiť informácie, produkty,
služby alebo odporúčania poskytované na webovej stránke tretej strany. Vyhradzujeme si právo zrušiť
akékoľvek prepojenie a hypertextový odkaz na Webstránku alebo z Webstránky podľa vlastného
uváženia a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia používateľov Webstránky.

4. ODŠKODNENIE

4.1. Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite nás a našich zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií,
ich príslušných štatutárov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov, ako aj všetky
subjekty zapojené do prevádzkovania Webstránky pred a proti akýmkoľvek nárokom, žalobám,
škodám, stratám a nákladom vrátane nákladov na právne zastúpenie, ktoré vzniknú na základe alebo
v súvislosti s vaším používaním Webstránky v rozpore s Podmienkami.

5. PRERUŠENIE, ÚPRAVA A ZRUŠENIE WEBSTRÁNKY

5.1. Vynaložíme primerané a rozumné úsilie na udržanie prevádzky Webstránky. Z času na čas môžu určité
technické problémy alebo údržba viesť k dočasnému prerušeniu prevádzky Webstránky. V rozsahu
prípustnom podľa príslušných právnych predpisov si vyhradzujeme právo pravidelne a kedykoľvek
upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, funkcie a vlastnosti Webstránky, s upozornením alebo
bez neho, a to všetko bez zodpovednosti voči vám za akékoľvek prerušenie, úpravu alebo zrušenie
Webstránky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáme žiadnu povinnosť udržiavať,
podporovať alebo aktualizovať Webstránku alebo poskytovať všetok alebo akýkoľvek konkrétny obsah
prostredníctvom Webstránky.

6. SPRÁVANIE POUŽÍVATEĽA

6.1. Vstupom na Webstránku súhlasíte s tým, že sa nedopustíte žiadneho protiprávneho konania a že
nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje správanie pri používaní Webstránky. Webstránku nebudete
používať na žiadny účel, ktorý je zakázaný týmito Podmienkami alebo platnými právnymi predpismi.
Najmä súhlasíte s tým, že nebudete:
a) používať Webstránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť
alebo zhoršiť fungovanie Webstránky;
b) brániť iným používateľom v plnom využívaní Webstránky;
c) používať Webstránku s cieľom zapojenia sa do akýchkoľvek nezákonných aktivít vrátane
nezákonných hazardných hier, podvodov, prania špinavých peňazí alebo teroristických aktivít;
d) používať akýkoľvek robot, spider, crawler, scraper alebo iné automatizované prostriedky na
vstup a používanie Webstránky alebo na extrahovanie údajov z Webstránky;
e) pokúšať sa získať prístup k akejkoľvek službe alebo oblasti Webstránky, na ktoré nemáte
oprávnenie;
f) uvádzať na Webstránku akýkoľvek vírus, trójsky kôň, červ alebo iný škodlivý softvér;
g) poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie; alebo
h) nabádať alebo podnecovať akúkoľvek tretiu osobu, aby sa zapojila do ktorejkoľvek z činností
zakázaných podľa tohto bodu 6.1 Podmienok.

7. INZERCIA A SPONZOROVANIE

7.1. Inzercia je oznámenie uverejnené na Webstránke za odplatu alebo inú protihodnotu; inzerciou je aj
reklama alebo iná forma propagácie uverejnená na Webstránke bezodplatne.
7.2. Nezodpovedáme za pravdivosť informácie uverejnenej v inzercii alebo v inej forme propagácie, ani za
klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou spoločnosť Bprom
propaguje svoju osobu, najmä obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo
aktivity.
7.3. Inzercia musí byť ľahko odlíšiteľná od redakčného obsahu. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k
nasledovnému členeniu inzercie uverejnenej na Webstránke:

a) PR článok – článok, ktorého znenie nám dodáva inzerent, a do ktorého naša redakcia vstupuje
len v oblasti štylistických a gramatických úprav. Fotografie použité v článku môžu, ale nemusia
byť zhotovené naším redakčným fotografom;
b) Advertoriál – článok, ktorý je dielom našej redakcie a vzniká na objednávku inzerenta podľa jeho
konkrétneho zadania. Znenie článku a fotografie použité v ňom sú zvolené podľa najlepšieho
svedomia a vedomia nášho redaktora, ktorý článok pripravuje a zverejňuje na Webstránke;
c) Promo – článok, ktorý vznikol na objednávku inzerenta avšak zadanie nebolo konkrétne a
inzerent ponechal našej redakcii voľnú ruku. Inzerent vstupoval do článku len v rámci
významových korektúr. Fotografie použité v článku sú dielom nášho redakčného fotografa,
prípadne nášho redaktora, ktorý sa nachádzal na mieste fotenia.
d) Platený / Promo profil – ide o platený profil inzerenta na Webstránke, ktorý je rozšírený o hypertextové
odkazy a viac informácii o inzerentovi. Obsah a znenie plateného profilu odplatne pripravuje
naša redakcia. Fotografie použité v platenom profile môžu, ale nemusia byť dodané inzerentom.
Ak nie sú dodané inzerentom, fotografie použité v platenom profile sú dielom nášho
redakčného fotografa, prípadne nášho redaktora, ktorý sa nachádzal na mieste fotenia;

e) Reklamný banner – je to forma platenej inzercie v tvare štvorca alebo obdĺžnika na
Webstránke, ktorá obsahuje grafické prvky, obrázky, texty a hypertextový odkaz na webovú
stránku určenú inzerentom;
f) Promo súťaž – ide o súťaž, v ktorej niektoré jej podmienky určuje a cenu do nej venuje inzerent,
a to za účelom zviditeľnenia inzerenta alebo jeho tovarov či služieb. Inzerent nám zároveň môže
nahradiť časť nákladov na organizáciu, realizáciu alebo propagáciu súťaže.

7.4. Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie prevádzky Webstránky ako
spravodajského webového portálu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú
známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla, t.j. sponzora.
7.5. Sponzorované články na Webstránke, ku ktorým sa sponzorstvo vzťahuje, sú označené sponzorom.
Sponzor môže byť v takýchto sponzorovaných článkoch na Webstránke označený aj ako partner.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Podmienkami sa budú riadiť a interpretovať
v súlade s právom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe alebo v súvislosti
s Podmienkami, bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.
8.2. Evidenčné číslo Webstránky ako spravodajského webového portálu: EV 86/23/SWP.
8.3. Znenie Podmienok môže byť priebežne menené. Aktuálne znenie nájdete na Webstránke. Ak
vykonáme zmeny v Podmienkach, poskytneme vám oznámenie o týchto zmenách aktualizáciou
dátumu „Posledná aktualizácia“ nižšie.
8.4. V prípade otázok alebo pripomienok ohľadne Webstránky alebo Podmienok nám zavolajte na [0903923067]
alebo napíšte e-mail na [[email protected]]

Posledná aktualizácia: 20.7.2023