Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť Bprom s. r. o., so sídlom Agátová 18, 900 27 Bernolákovo, , IČO: 51489775, emailový kontakt: [email protected] (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1. Používanie súborov cookies
Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou
konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v
internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto
webových stránok nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť
aj niekoľko mesiacov.

2. Používanie IP adresy a iných údajov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré:

Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba
prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach:
https://www.facebook.com/about/privacy/;

Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach:

https://policies.google.com/privacy.

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v čl. II. týchto podmienok.

3. Autorské práva/práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľom stránky kavickari.sk je spoločnosť Bprom s.r.o., IČO: 51 489 775, so sídlom spoločnosti Agátová 18, 900 27 Bernolákovo.

Prevádzkovateľ stránky kavickari.sk, zodpovedá za obsah uverejnených článkov, ako aj za vyhotovené fotografie, ktoré sú vlastníctvom prevádzkovateľa a viažu sa k nim autorské práva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).

Všetky uverejnené články, ako aj fotografie sú jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora- redaktora, ktorý je súčasťou tímu kavickari.sk. Autor článku pri jeho tvorení spolupracuje aj s inými osobami, avšak v tomto prípade nevznikne spoločné dielo viacerých autorov v zmysle autorského zákona. Predmetná spolupráca autora článku s inými osobami je však vždy založená na princípoch pravdivosti, čestnosti a slušnosti. V takto uverejnených článkov sú umiestňované produkty, ku ktorým sa neviaže autorské právo prevádzkovateľa, články sú však vždy pripravované s najlepším pocitom zodpovednosti autora voči užívateľom. Autor fotografie uverejnené diela vytvára na základe vlastného vnímania a zachytáva reálne, nie skreslené, obrazy skutočných priestorov.

Prevádzkovateľ sa zaviazal nakladať s uverejnenými dielami v zmysle autorského zákona, ako aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na akékoľvek porušenie autorských práv viažucich sa k uverejneným článkom, alebo fotografiám sa vzťahujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Sankcie spojené s porušením autorských práv bude po odhalení tohto porušenia prevádzkovateľ vymáhať dostupnými právnymi prostriedkami.

4. Zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi alebo užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním portálu kavickari.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na portály kavickari.sk.

V prípade vzniku zodpovednosti za škodu prevádzkovateľom sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

5. Evidenčné číslo pre spravodajský webový portál

EV 86/23/SWP