ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky
www.kavickari.sk a jej podstránok (“Webstránka”), ktoré vykonáva prevádzkovateľ – spoločnosť Bprom s. r. o.,
so sídlom Agátová 18, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 51 489 775, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 127157/B („my“ alebo „nás“).
Spracúvanie týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon“).

1. ROZSAH A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Osobné údaje návštevníkov Webstránky zaznamenávame a používame v rozsahu potrebnom na
prevádzkovanie funkčnej Webstránky a jej obsahu. Pri prístupe a používaní Webstránky zhromažďujeme
osobné údaje, ktoré váš internetový prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkujúci
Webstránku. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie
sa zaznamenávajú́ bez vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:
a) IP adresa požadujúceho zariadenia;
b) dátum a čas prístupu;
c) názov a URL prevzatého súboru;
d) webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL); a
e) použitý internetový prehliadač, operačný systém vášho zariadenia, ako aj meno vášho
prevádzkovateľa prístupu na internet.
1.2. Aby sme sa mohli spojiť ohľadne vášho dopytu o možnostiach spolupráce, máme na Webstránke
umiestnený kontaktný formulár. Osobné údaje, ktoré v ňom uvediete (a pošlete nám), budeme
spracúvať, aby sme vám mohli na váš dopyt odpovedať.
1.3. Na Webstránke máme taktiež umiestnený registračný formulár. Vašu e-mailovú adresu, ktorú v ňom
uvediete (a pošlete nám), budeme spracúvať, aby sme vám mohli posielať newsletter (súhrn noviniek
a zaujímavostí).
1.4. Osobné údaje návštevníkov Webstránky budú teda nami spracúvané na nasledovné účely:
a) všeobecná administratíva;
b) zabezpečenie hladkého a stabilného pripojenia na Webstránku;
c) zabezpečenie pohodlného a bezpečného používania Webstránky;
d) komunikácia s vami ohľadne vášho dopytu o možnostiach našej spolupráce; a
e) posielanie newsletter-ov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Osobné údaje, ktoré uvediete a pošlete nám prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvame na
základe čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. f) GDPR v spojení s § 78 ods. 3 Zákona (t.j. spracúvanie je nevyhnutné,
aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou by mala byť dotknutá osoba alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, resp. spracúvanie
je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov pri vykonávaní takýchto opatrení).
Strana 2 z 3
2.2. Vašu e-mailovú adresu, ktorú uvediete a pošlete nám prostredníctvom registračného formulára,
spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď preklikom
v ktoromkoľvek newsletter-i, alebo prostredníctvom e-mailu doručeného na [[email protected]].
2.3. V ostatných prípadoch čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie osobných
údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre správu a prevádzku Webstránky,
poskytovanie našich služieb ako prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, a tým slúži na
ochranu nášho oprávneného záujmu.

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

3.1. Česká spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, poskytovateľ softvérovej služby Ecomail, môže
mať prístup k vašej e-mailovej adrese získanej prostredníctvom registračného formulára. S výnimkou
uvedenou v predchádzajúcej vete, nemáme spracovateľa, ktorý by sa k vašim osobným údajom dostal.
A taktiež neposkytujeme vaše osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Vaše osobné
údaje neprofilujeme, ani neposkytujeme mimo Európsku úniu.

4. DOBA UCHOVÁVANIA A VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Pokiaľ sa na spolupráci nedohodneme, osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára
vymažeme do jedného mesiaca od ich získania. Pokiaľ sa na spolupráci dohodneme, takéto osobné
údaje budeme spracúvať desať rokov od ukončenia našej spolupráce.
4.2. Vašu e-mailovú adresu získanú prostredníctvom registračného formulára spracúvame po dobu troch
rokov od vášho odoslania registračného formulára, ak túto dobu nepredĺžite. Bez ohľadu na
predchádzajúcu vetu, vašu e-mailovú adresu získanú prostredníctvom registračného formulára
spracúvame len do okamihu odvolania vášho súhlasu s jej spracúvaním.
4.3. Ostatné osobné údaje (t.j. nezískané prostredníctvom kontaktného formulára alebo registračného
formulára) sa vymažú alebo zablokujú́ hneď, ako dôjde k naplneniu účelu ich uchovávania.
Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie Webstránky a ukladanie údajov do log-súborov je
nevyhnutné na správu Webstránky. K dlhšej dobe uchovávania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak
si to vyžadujú príslušné právne predpisy.

5. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

5.1. Webstránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Hypertextovým
odkazom môže byť časť textu, obrázok, ikona alebo grafika. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto
webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady
ochrany osobných údajov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah a dodržiavanie
takýchto zásad. Skontrolujte si takéto zásady pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto
webové stránky tretích strán.

6. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte k dispozícii najmä
nasledujúce práva za podmienok stanovených v GDPR:
a) požadovať od nás informáciu, že aké vaše osobné údaje spracúvam;
b) vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne
požadovať obmedzenie ich spracúvania;
c) požadovať od nás výmaz vašich osobných údajov;
d) požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
e) vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;

f) pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tak môžete tento súhlas odvolať;
g) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; a
h) právo na súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva pri spracúvaní osobných údajov boli
porušené.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Znenie týchto zásad ochrany osobných údajov môže byť priebežne menené. Aktuálne znenie nájdete na
Webstránke. Ak vykonáme zmeny v znení týchto zásad ochrany osobných údajov, poskytneme vám
oznámenie o týchto zmenách aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ nižšie.
7.2. V prípade otázok alebo pripomienok ohľadne tohto dokumentu, vašich údajov a ich spracúvaniu nám
zavolajte na [0903923067] alebo napíšte e-mail na [[email protected]]

Posledná aktualizácia: [1.6.2023]